News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Media Kits

27 June 2018

อะไรจะดีไปกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ได้มั่นใจในสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้น ก็จะเริ่มมีความเสี่ยงในโรคภัยต่างๆ มากขึ้น การตรวจสุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุนั้นเปรียบเสมือนการตรวจสอบว่าปัจจุบันสุขภาพยังดีอยู่หรือไม่ และมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือไม่ เพื่อที่จะได้ป้องกันหรือรักษาได้อย่างถูกต้อง

ทนพ.ญ. กัญจนา  สาเอี่ยม ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ N Health เผยว่า การตรวจสุขภาพเป็นประจำ มีความจำเป็นเพราะเป็นการตรวจค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยปรับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจสุขภาพที่มีประโยชน์จะต้องเป็นการตรวจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน มากกว่ามุ่งรักษา และควรเลือกการตรวจเฉพาะที่มีประโยชน์ เหมาะกับเพศและวัย ดังนั้นความสำคัญของการตรวจสุขภาพจึงไม่ใช่อยู่ที่การตรวจทางห้องปฏิบัติการมากๆ หรือใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งในปัจจุบันสถานพยาบาลหลายแห่งจะมีชุดการตรวจสุขภาพหลายแบบ และใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่นำเข้าจากต่างประเทศ ถ้าตรวจหลายอย่างค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้น แท้จริงแล้วการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับอายุ และเพศ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคน เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงมีคำถามว่า “ควรตรวจอะไรบ้างในการตรวจสุขภาพประจำปี” เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอแนวทางการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ไทย ซึ่งระบุว่าการตรวจสุขภาพจะต้องครอบคลุม 3 ประเด็น คือ การสัมภาษณ์ประวัติและการตรวจร่างกาย โดยผู้ตรวจจะต้องให้ข้อมูลประวัติทั่วไป ลักษณะการทำงาน โรคประจำตัว ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว พฤติกรรมการบริโภค ประวัติการใช้ยาและสารเสพติด พร้อมทั้งตรวจร่างกาย ด้วยการ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดสะโพก ตรวจชีพจร ความดันโลหิต  และการคลำเต้านมเพื่อค้นหาก้อนเนื้อที่อาจเป็นมะเร็งเต้านม สำหรับผู้ที่ที่อายุมากกว่า 40 ปี ควรตรวจทวารหนัก ทุก 3-5 ปี และควรตรวจสายตา สำหรับเพศหญิง ควรตรวจเต้านม ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการตรวจพิเศษอื่นๆ ที่อาจเกิดเนื่องมาจากภาวะเสื่อมของร่างกาย ได้แก่ การตรวจการได้ยินหรือการตรวจหู การตรวจตาเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อโดยเฉพาะต้อหินและต้อกระจกที่พบมากในผู้สูงอายุ และ การตรวจเหงือกและฟัน

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี จะมีการตรวจเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว การตรวจปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ การตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง การตรวจระดับไขมันในเลือด การเอ็กซเรย์ปอด และ อายุ 40 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่อายุ อายุ 40 ปีขึ้นไป จะตรวจเหมือนกับผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี และมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่ม ดังนี้ การตรวจน้ำตาลในเลือด เป็นการประเมินว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงเกิดหรือไม่ซึ่งแสดงถึงภาวการณ์เป็นโรคเบาหวานหรือเสี่ยงต่อการเป็น การตรวจความหนาแน่นของกระดูก ควรตรวจในหญิงที่หมดประจำเดือนแล้วเพื่อประเมินภาวะกระดูกพรุน การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยวิธี Mammogram การตรวจมะเร็งลำไส้โดยตรวจเลือดในอุจจาระ การตรวจความบกพร่องของต่อมธัยรอยด์ การตรวจคลื่นหัวใจ เพื่อดูการทำงานของหัวใจและภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ การตรวจระดับครีอะตินีนในซีรัม เพื่อดูภาวะไตวายเรื้อรัง สำหรับการตรวจที่ไม่แนะนำให้ทำคือ การตรวจอัลตราซาวนด์ท้อง และการตรวจหาเซลมะเร็ง ซึ่งการตรวจเหล่านี้จะทำก็ต่อเมื่อการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นพบว่ามีภาวะเสี่ยง ซึ่งแพทย์จะสั่งให้ตรวจเพิ่มภายหลังจากที่ทราบผลการตรวจสุขภาพตามรายการข้างต้นก่อน

การให้คำปรึกษาแนะนำ โดยทั่วไปในการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นจะเป็นการให้คำแนะนำตามปัจจัยเสี่ยงที่ตรวจพบจากการสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วพบว่ามีปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการให้คำแนะนำจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการรับประ ทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน การงดสูบบุหรี่ และงดดื่มสุรา ตลอดจนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (สำหรับผู้หญิง)

สำหรับ N Health จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพคู่สำหรับผู้สูงวัย พร้อมรับคำปรึกษาจากนักเทคนิคการแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
 nhealth.nspaceshop.com หรือ 02-762-4000

BACK

Media Kits

25 June 2018

ดื่มหนัก....ทำร้ายตับ

WORK HARD ...PLAY HARDER คติประจำใจของใครหลายคน ที่มีความจริงจังกับการเรียนหรือทำงาน แล...

MORE

Media Kits

30 May 2018

ทำงานหนักมากเกินจนไม่มีเวลาให้กับตัวเอง โปรดระวัง

อาการเหน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ เป็นเรื่องปกติที่คนทำงานต้องเจอ เมื่อเจอกับงาน...

MORE

Media Kits

25 June 2018

ดื่มหนัก....ทำร้ายตับ

WORK HARD ...PLAY HARDER คติประจำใจของใครหลายคน ที่มีความจริงจังกับการเรียนหรือทำงาน แล...

MORE

Media Kits

30 May 2018

ทำงานหนักมากเกินจนไม่มีเวลาให้กับตัวเอง โปรดระวัง

อาการเหน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ เป็นเรื่องปกติที่คนทำงานต้องเจอ เมื่อเจอกับงาน...

MORE