บทความ

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

11 มิถุนายน 2561

โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ส่าคัญที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี มักระบาดในช่วงหน้า...

MORE

N Test

05 มิถุนายน 2561

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

จากสภาพอากาศมีความชื้นสูงในช่วงฤดูฝน ทำให้เชื้อโรคทั้งแบคทีเรียและไวรัสเจริญเติบโตได้ดี อาจส่งผลให้ผู่ที่มีภูม...

MORE

N Test

31 พฤษภาคม 2561

สารบ่งชี้มะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในปีพ. ศ. 2558 พบผู้เสียชีว...

MORE

N Test

21 พฤษภาคม 2561

ไวรัสตับอักเสบ ซี

ไวรัสตับอักเสบ ซี (Hepatitis C virus) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อโรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง...

MORE

N Test

16 พฤษภาคม 2561

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่พบบ่อยมากโรคหนึ่งในผู้ใหญ่ ทั่วโลกมีผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง 1,000ล้านคน เสีย...

MORE

N Test

08 พฤษภาคม 2561

มะเร็งตับ

เป็นโรคมะเร็งที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย

MORE