News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Corporate News

17 September 2019

เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา ได้รับรองมาตรฐานการบริหารการจัดการห้องปฏิบัติการ


บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด ผู้ให้บริการตรวจพยาธิวิทยากายภาคครบวงจร ได้รับประกาศณียบัตรผ่านการรองรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากล จากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน College of American Pathologists (CAP) ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการด้านเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา
 
การผ่านการรองรับมาตรฐาน CAP Laboratory Accreditation Program เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ และยกระดับมาตรฐานของ ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา ของ เอ็น เฮลท์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยถือเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน (BDMS) ที่ผ่านการรองรับมาตรฐานนี้
 
สำหรับห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาของ เอ็น เฮลท์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคในเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะต่างๆ ที่ได้จากร่างกายผู้ป่วยแบบครบวงจร เอ็น เฮลท์ ให้บริการ ด้วยเครื่องมือด้านพยาธิวิทยาที่ทันสมัยโดยพยาธิแพทย์ผู้ซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการรับรองจากโรงเรียนแพทย์ของประเทศ ด้วยเครื่องมือทางด้านพยาธิวิทยาที่ทันสมัย จึงทำให้ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พยาธิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังพร้อมให้คำปรึกษาร่วมวินิจฉัย และช่วยให้ข้อมูลในการตรวจวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลอย่างสูงสุด


เกี่ยวกับ N Health
 
N Health ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน N Health ประกอบด้วย บริษัท เนชั่นแนล เฮล์ทแคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด

N Health เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ บริการด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ บริการงานปราศเชื้อแบบครบวงจร บริการบริหารและบริการผ้าแบบครบวงจร บริการบริหารศูนย์ไตเทียม บริการบริหารจัดการการแพทย์ทางไกล ตัวแทนจัดจำหน่าย อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ บริการการจัดซื้อจัดหาที่ครบวงจร บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ

บริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการด้วยสาขากว่า 50 สาขาในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น กัมพูชา พม่า และสิงคโปร์ ด้วยเทคโนโลยีและระบบการทำงานแบบมาตรฐานสากล
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ N Health ได้ที่ http://www.nhealth-asia.com  


 

BACK

Corporate News

28 November 2019

เอ็นเฮลท์ เซ็นเอ็มโอยู ทีเซลส์ ปลุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจ...

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหา...

MORE

Corporate News

27 September 2019

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC พร้อมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจังหวัดระยอง 

MORE

Corporate News

28 November 2019

เอ็นเฮลท์ เซ็นเอ็มโอยู ทีเซลส์ ปลุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจ...

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหา...

MORE

Corporate News

27 September 2019

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC พร้อมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจังหวัดระยอง 

MORE

Corporate News

18 September 2019

N Health จัด "Genomic Society" ถ่ายทอดความรู้ด้านพันธุกรรม

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health)...

MORE