บทความ

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

05 เเมษายน 2562

สารโลหะหนักในเลือดและปัสสาวะ

โลหะหนักและธาตุที่เป็นพิษ เช่น ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), แมงกานีส (Mn), โครเมียม (Cr), โค...

MORE

N Test

21 มีนาคม 2562

ทดสอบทางอณูชีววิทยาแบบด่วน

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร มักเข้ารับการรักษาแรกเข้าที่หอผู้ป่วยนอกและหอผู้...

MORE

N Test

05 มีนาคม 2562

ภาวะครรภ์เป็นพิษ

ภาวะครรภ์เป็นพิษ (pre-eclampsia) คือ ภาวะที่หญิงตั้งครรภ์มีความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตร...

MORE

N Test

28 กุมภาพันธ์ 2562

นวัตกรรมการตรวจ ฮาร์โมนี่

Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือด...

MORE

N Test

14 กุมภาพันธ์ 2562

โรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

มะเร็ง เป็นความผิดปกติในการแบ่งเซลล์ มีสาเหตุหลักมาจากการกลายพันธุ์ การกลายพันธุ์ ที่พบในมะเร็งสามารถแบ่งได้ ...

MORE

N Test

18 ธันวาคม 2561

วัณโรค

วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย วัณโรคโดยทั่วไปมักติดเชื้อที่ปอด

MORE