บทความ

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

21 กรกฎาคม 2564

การตรวจภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตันร่วมจากการฉีดวัคซีน (VITT) ด้วย D-...

MORE

N Test

05 สิงหาคม 2563

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสพันธุกรรม

MORE

N Services

10 กรกฎาคม 2563

บริการฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยรังสี UVC

MORE

N Services

06 กรกฎาคม 2563

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ

MORE

N Test

17 มิถุนายน 2563

โรคไข้เลือดออกเดงกี

MORE

N Test

08 มิถุนายน 2563

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

MORE