Health Articles

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

23 มีนาคม 2563

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Covid-19เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (Severe acute  respiratory syndrome coronavirus 2)(1) ทำให้เกิดการระบาดวงกว้าง และมีรายงานการเสียชีวิต ในปัจจุบันอาการแสดงของผู้ป่วยประกอบด้วย ไข้ (43%) ตอนที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และ 88.7% ตลอดระยะเวลาการรักษาตัว ไอ (67.8%) คลื่นไส้อาเจียน (5%) และอาการท้องเสีย (3.8%)(2) ผู้ป่วยที่มีอาการส่วนใหญ่มีผลการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ผิดปกติ (96.6%) และมีส่วนน้อยที่เสียชีวิต (4.3%)(3)

ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ได้เปิดให้บริการการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR จากสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากทางเดินหายใจส่วนบน ด้วยชุดน้ำยาและวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในสากลสามารถมั่นใจในผลการตรวจได้  เนื่องจากมีการตรวจยีนของเชื้อยืนยันหลายตำแหน่ง เพื่อป้องกันการเกิด false negative จากการกลายพันธุ์ของไวรัสและ false positive จากความใกล้ชิดทางสายพันธุ์ของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ(4-5) รวมถึงเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้ผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธี RT-PCR เป็นวิธีที่มีความไวสูง สามารถตรวจเชื้อได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการ จึงเป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัย รักษา และติดตามผล 
 
 
การเก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่ง
เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมีประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย และความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เก็บสิ่งส่งตรวจควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ (6)
1. ผู้เก็บตัวอย่างควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment :PPE) เพื่อปกปิดร่างกายให้มิดชิดในขณะเก็บตัวอย่าง
2. ควรเก็บ naso pharyngeal swab ร่วมกับ throat swab ใส่ใน UTM/VTM หลอดเดียวกัน เพื่อเพิ่มปริมาณไวรัส
3. เมื่อบรรจุตัวอย่างเรียบร้อยให้นำส่งห้องปฏิบัติการโดยเร็วและควบคุมอุณหภูมิขณะนำส่งที่ 2-8 องศาเซลเซียส

การรายงานผลจากห้องปฎิบัติการ
กรณีไม่พบเชื้อห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้ทันที ว่าไม่พบเชื้อ

กรณีพบเชื้อห้องปฏิบัติการแห่งแรก รายงานผลว่ารอยืนยันจากห้องปฏิบัติการแห่งที่ 2 จะมีการแบ่งตัวอย่างจากหลอดเดียวกัน** ส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงอีกแห่งภายใน 24 ชั่วโมง

การตรวจติดตามในผู้ป่วยยืนยัน
  • การตรวจติดตามทางห้องปฏิบัติการไม่จำเป็นต้องส่งตรวจทุกวันแต่ให้พิจารณาส่งตรวจในวันที่ 3, 5,7  หลังจากวันที่เก็บตัวอย่างพบผลบวกครั้งแรก โดยระหว่างที่ส่งตรวจติดตามให้ส่งที่ห้องปฏิบัติการเพียง 1 แห่ง
 
  • การพิจารณาจำหน่ายผู้ป่วยเมื่ออาการดีขึ้นและผลเป็นลบ ควรต้องมีการยืนยันผลตรวจเป็นลบจากทั้ง 2 ห้องปฏิบัติการ หลังจากได้ผลลบจากทั้ง 2 ห้องปฏิบัติการแล้วให้ตรวจซ้ำอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 48 ชั่วโมงจากห้องปฏิบัติการ 1 แห่งเอกสารอ้างอิง
1. Tan W et al .Notes from the field: a novel coronavirus genome identified in a cluster of pneumonia cases—Wuhan, China 2019-2020. China CDC Weekly. 2020;2(4):61-62. 
2. W. Guan et al, Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China, NEJM March 6, 2020.
3. Sun P, Qie S, Liu Z, Ren J, Li K, Xi J. Clinical characteristics of 50466 hospitalized patients with 2019-nCoV infection. Journal of Medical Virology. 2020 Feb 28.
4. Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C, Lv W, Tao Q, Sun Z, Xia L. Correlation of chest CT and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: a report of 1014 cases. Radiology. 2020 Feb 26:200642.
5. Corman VM, Landt O, Kaiser M, Molenkamp R, Meijer A, Chu DK, Bleicker T, Brunink S, Schneider J, Schmidt ML, Mulders DG. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Eurosurveillance. 2020 Jan 23;25(3).
6. คู่มือการตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

BACK

N Test

02 ธันวาคม 2562

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งที่พบเฉพาะในเพศชาย โดยมีอุบัติการณ์เป็นอันดับต้น ๆ และมักไม่ปรากฏอา...

MORE

N Test

04 พฤศจิกายน 2562

การตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้

ในปัจจุบันมีผู็ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ถ้าเป็นการแพ้ต่ออาหารที่รับ ประทานเข้าไปก็อาจจะสังเ...

MORE

N Test

02 ธันวาคม 2562

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งที่พบเฉพาะในเพศชาย โดยมีอุบัติการณ์เป็นอันดับต้น ๆ และมักไม่ปรากฏอา...

MORE

N Test

04 พฤศจิกายน 2562

การตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้

ในปัจจุบันมีผู็ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ถ้าเป็นการแพ้ต่ออาหารที่รับ ประทานเข้าไปก็อาจจะสังเ...

MORE

N Test

26 สิงหาคม 2562

นวัตกรรมการตรวจ ฮาร์โมนี่

Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกใ...

MORE