Health Articles

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

02 เเมษายน 2561

โรคสมองเสื่อมโรคสมองเสื่อม (Dementia) เป็นภาวะการเสื่อมถอยในการทำงานของสมองทั้งด้านความจำ ความนึกคิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ การแสดงพฤติกรรม และรวมถึงด้านบุคลิกภาพ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน มีปัญหาในการอยู่ในสังคมและครอบครัว ซึ่งโรคสมองเสื่อมที่พบมาก ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) ซึ่งมีความบกพร่องเกิดขึ้นที่สมองด้านความจำ, โรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือดในสมอง (Vascular Dementia) และสุดท้ายโรคเนื้อสมองส่วนหน้าและส่วนขมับฝ่อ (Frontotemporal Dementia หรือ FTD)

Frontotemporal Dementia (FTD) คืออะไร

Frontotemporal Dementia (FTD) คือภาวะที่มีการเสื่อมของสมองสลายของเซลล์ประสาทบริเวณส่วนหน้า (Frontal lobe) และส่วนขมับ (Temporal lobe) เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคสมองเสื่อม ซึ่งพบลักษณะความผิดปกติได้ 3 กลุ่มลักษณะดังนี้

- Behavioral Variant มีความผิดปกติทางด้านพฤติกรรม
- Semantic Dementia มีความบกพร่องของการเลือกใช้ศัพท์ เช่น เรียกเสือสลับกับสิงโต
- Primary Progressive Aphasis สูญเสียทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเรียกชื่อสิ่งของ เรียงประโยคผิดไวยากรณ์ พูดเลียนแบบก่อนจะตอบคำถาม การสื่อสารแย่ลงจนถึงปฏิเสธการพูดในที่สุด
- ทั้งนี้ยังพบลักษณะอาการและพฤติกรรมบางอย่าง ซึ่งคล้ายกับโรคอัลไซเมอร์ เช่น เรียกสิ่งของได้ไม่ถูกต้องทั้งที่เคยเรียกถูกต้องมาก่อน และมีความบกพร่องในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ด้วยลักษณะอาการที่คล้ายกันนี้ บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยโรค FTD ถูกเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นอัลไซเมอร์ ทั้งที่แท้จริงแล้วทั้งสองโรคนี้มีสาเหตุของการเกิดโรคและยีนที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน การได้รับรักษาจากแพทย์และการดูแลจากครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของโรคทั้งสองมีความแตกต่างกัน การวินิจฉัยที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

การตรวจวิเคราะห์เลือดเพื่อวินิจฉัยโรค Frontotemporal Dementia (FTD)

FTD มีสาเหตุที่เกิดจากพันธุกรรมถึงร้อยละ 13.4 หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรค FTD ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพบมากขึ้นถึงร้อยละ 40   โรค FTD มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 3 ยีนหลักๆ ได้แก่ MAPT (Microtubule-associated protein tau), GRN  (Progranulin) และ C9ORF72 (chromosome 9 open reading frame 72)  ซึ่ง 3 ยีนนี้ครอบคลุมยีนที่เกี่ยวข้องกับโรค FTD มากกว่าร้อยละ 90 ของยีนที่เป็นสาเหตุทั้งหมด ยีนทั้งสามนี้จึงถูกใช้เพื่อการวินิจฉัย FTD และประเมินความเสี่ยงในบุคคลที่ครอบครัวมีประวัติ FTD  ทั้งยังช่วยให้สามารถวินิจฉัยแยกโรค FTD ออกจากโรคสมองเสื่อมอื่นๆ เช่น อัลไซเมอร์ได้ด้วย

N Health พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์รายการดังกล่าวโดยแพทย์สามารถพิจารณารายการตรวจวิเคราะห์จาก Algorithm for Frontotemporal Dementia ซึ่งผ่านการทบทวนจากทีมผู้เชี่ยวชาญแล้ว

Download N Test  Frontotemporal Dementia (FTD) +  Algorithm


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2762 4000

BACK

N Test

10 มิถุนายน 2562

สเตอรอยด์ฮอร์โมน

เป็นสารที่เปลี่ยนมาจาก คอเลสเตอรอลโดยต่อมหมวกไตชั้นนอก (Adrenal cortex) ต่อมเพศ (Gonad...

MORE

N Test

22 พฤษภาคม 2562

โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิสกำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้...

MORE

N Test

10 มิถุนายน 2562

สเตอรอยด์ฮอร์โมน

เป็นสารที่เปลี่ยนมาจาก คอเลสเตอรอลโดยต่อมหมวกไตชั้นนอก (Adrenal cortex) ต่อมเพศ (Gonad...

MORE

N Test

22 พฤษภาคม 2562

โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิสกำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้...

MORE

N Test

14 พฤษภาคม 2562

สารบ่งชี้การถูกทำลายของดีเอ็นเอ

8-OHdG เป็นสารชีวเคมีที่เกิดจากดีเอ็นเอถูกทำลาย จากการที่ร‹างกายขาดสมดุลระหว่าง สารอนุมูลอิสระ

MORE