Health Articles

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

11 มิถุนายน 2561

โรคมือ เท้า ปากโรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ส่าคัญที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักระบาดในช่วงหน้าฝนและมีการระบาดอย่างสม่ำเสมอ มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่ม Enterovirus ผู้ป่วยมักมีอาการไข้ เจ็บปาก และมีผื่นเป็นลักษณะตุ่มน้่าใส หรือเม็ดแดงๆ ที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และมีแผลในปาก โดยทั่วไปอาการมักไม่รุนแรง สามารถหายเองได้ภายใน 7-10 วัน ติดต่อโดยการสัมผัสกับน้่ามูก น้่าลาย หรืออุจจาระของผู้ป่วย 


ในประเทศไทยพบไวรัสก่อโรคมือ เท้า ปากที่ส่าคัญ คือ Coxsackie A16 และ Enterovirus 71 โดยเฉพาะ Enterovirus 71 เป็นสายพันธุ์ที่สามารถก่อให้เกิดอาการที่รุนแรง มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท ได้แก่ สมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และผู้ป่วยอาจเกิดภาวะช็อกเฉียบพลันจากไข้สูง ซึ่งน่าไปสู่การเสียชีวิตได้ ดังนั้นการวินิจฉัยที่รวดเร็ว แม่นย่า จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

Laboratory diagnosis of hand-foot-and-mouth disease (HFMD)
N Health พร้อมให้บริการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสในกลุ่ม Enterovirus ที่ก่อโรคมือ เท้า ปาก สายพันธุ์ที่พบบ่อยด้วยวิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไป พร้อมทั้งสามารถแยกสายพันธุ์ของไวรัสโดยวิธี Real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีที่มีความไวและความแม่นย่าสูง ตรวจได้ในระยะแรกเริ่มหลังผู้ป่วยมีอาการ ท่าให้แพทย์สามารถเฝ้าระวังอาการที่รุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยได้

BACK

N Test

10 มิถุนายน 2562

สเตอรอยด์ฮอร์โมน

เป็นสารที่เปลี่ยนมาจาก คอเลสเตอรอลโดยต่อมหมวกไตชั้นนอก (Adrenal cortex) ต่อมเพศ (Gonad...

MORE

N Test

22 พฤษภาคม 2562

โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิสกำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้...

MORE

N Test

10 มิถุนายน 2562

สเตอรอยด์ฮอร์โมน

เป็นสารที่เปลี่ยนมาจาก คอเลสเตอรอลโดยต่อมหมวกไตชั้นนอก (Adrenal cortex) ต่อมเพศ (Gonad...

MORE

N Test

22 พฤษภาคม 2562

โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิสกำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้...

MORE

N Test

14 พฤษภาคม 2562

สารบ่งชี้การถูกทำลายของดีเอ็นเอ

8-OHdG เป็นสารชีวเคมีที่เกิดจากดีเอ็นเอถูกทำลาย จากการที่ร‹างกายขาดสมดุลระหว่าง สารอนุมูลอิสระ

MORE