Health Articles

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

N Test

06 ธันวาคม 2561

ธาตุอาหาร + วิตามิน D2/D3Micronutrients หมายถึงวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในประมาณเล็กน้อยแต่จะขาดไม่ได้

นอกจากนี้ร่างกายยังไม่สามารถผลิตเองได้ จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 

Micronutrients มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม ช่วยควบคุมการทำงานของเอนไซม์

ช่วยส่งเสริมภาวะสุขภาพ และช่วยป้องกันหรือรักษาโรค ในทางตรงกันข้ามหากได้รับในประมาณมากเกินไป

เช่น จากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากเกินก็อาจเป็นอันตรายได้


ดังนั้นการตรวจวัดระดับ Micronutrients ในร่างกายจึงมีความสำคัญสำหรับนำผลการตรวจที่ได้ไปใช้ใน

การปรับสมดุลของสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ร่างกายได้รับมากเกินไป

จนเกิดอันตราย หรือได้รับน้อยไปจนขาดแล้วส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น ระบบต่างๆ เกิดการทำงาน

ที่บกพร่อง ด้วยเหตุนี้การได้รับ Micronutrients ที่เพียงพอและเหมาะสมจะช่วยป้องกันโรค

ลดความเสื่อมของร่างกาย ชะลอวัย และทำให้มีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก


N Health ให้บริการตรวจวัดระดับ Micronutrient Profile + Vitamin D2/D3 รวมทั้งสิ้น 19 รายการ

พร้อมทั้งรายงานผลในรูปแบบ “Graphic Report และการแปลผลเบื้องต้น” เพื่อช่วยให้สามารถ

ทำความเข้าใจกับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นBACK

N Test

21 กรกฎาคม 2564

การตรวจภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตันร่วมจากการฉีดวัคซีน (VITT) ด้วย D-...

MORE

N Test

05 สิงหาคม 2563

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสพันธุกรรม

MORE

N Test

21 กรกฎาคม 2564

การตรวจภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตันร่วมจากการฉีดวัคซีน (VITT) ด้วย D-...

MORE

N Test

05 สิงหาคม 2563

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสพันธุกรรม

MORE

N Test

17 มิถุนายน 2563

โรคไข้เลือดออกเดงกี

MORE