Home > Accreditation & Awards

การรับรองคุณภาพและรางวัล

การบริการของ เอ็นเฮลท์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ 15190 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน มอก.17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และระบบบริหารคุณภาพระดับสากล ISO 9001