News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Corporate News

27 กันยายน 2562

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EECN Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC พร้อมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจังหวัดระยอง 

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) เปิดเผยว่า N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ ครอบคลุมการให้บริการมากกว่า 50 สาขา ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ สาขาจังหวัดระยอง เพื่อรองรับกับการขยายตัวของโรงพยาบาลต่างๆตามโครงการสำคัญอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่ภาครัฐมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งลงทุนหลักของประเทศ ซึ่งมีความพร้อมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และ นิคมอุตสาหกรรม
 
สำหรับ N Health สาขาระยอง พร้อมให้บริการสนับสนุนทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง จะให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ อย่างเช่น การตรวจด้านเวชะศาสตร์ชะลอวัย การตรวจสารพิษและโลหะหนักสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีชนิดต่างๆ บริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน รวมถึงการตรวจพันธุกรรมที่ตอบสนองตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองเทรนด์ดูแลสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะแนวคิดการตรวจสุขภาพเริ่มเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องการค้นหาโรค มาเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง 
 
N Health ได้เข้ามาตั้งศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่จังหวัดระยอง จะช่วยสนับสนุนการด้านการสาธารณสุขรวมไปถึงการบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร โดย N Health พร้อมจะให้บริการแก่ชาวระยองและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเต็มรูปแบบ โดยมองว่า จังหวัดระยองมีการพัฒนาอย่างยิ่งในด้านต่างๆ รวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นี้ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
 
“ปัจจุบันธุรกิจประเภทเฮลท์แคร์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากผู้คนให้ความใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นและประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ขณะที่นโยบายภาครัฐก็มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (เมดิคัล ฮับ) การสานต่อนโยบาย EEC จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขัน ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนและยาวนาน”  ประธานคณะผู้บริหาร N Health กล่าว

 

BACK

Corporate News

28 พฤศจิกายน 2562

เอ็นเฮลท์ เซ็นเอ็มโอยู ทีเซลส์ ปลุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจ...

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหา...

MORE

Corporate News

18 กันยายน 2562

N Health จัด "Genomic Society" ถ่ายทอดความรู้ด้านพันธุกรรม

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health)...

MORE

Corporate News

28 พฤศจิกายน 2562

เอ็นเฮลท์ เซ็นเอ็มโอยู ทีเซลส์ ปลุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจ...

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหา...

MORE

Corporate News

18 กันยายน 2562

N Health จัด "Genomic Society" ถ่ายทอดความรู้ด้านพันธุกรรม

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health)...

MORE

Corporate News

17 กันยายน 2562

เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา ได้รับรองมาตรฐานการบริหารการจัดการห้องปฏิบัติการ

บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด ผู้ให้บริการตรวจพยาธิวิทยากายภาคครบวงจร ได้รับประกาศณียบ...

MORE