News & Event

Our Clinical Laboratory Services cover diversified diagnoses that patients and physicians need in making healthcare decisions such as

Corporate News

28 พฤศจิกายน 2562

เอ็นเฮลท์ เซ็นเอ็มโอยู ทีเซลส์ ปลุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจ


บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ร่วมกับ
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจพร้อมพาประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นใจ
 
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด หรือ เอ็นเฮลท์ (N Health) ผู้ให้บริการสนับสนุนทางด้านการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ ทีเซลส์ (TCELS) โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเฮลท์ และ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเฮลท์ กล่าวว่า บันทึกเอ็มโอยูนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ถูกผลิตและคิดค้นโดยนัก วิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญไทยให้เข้าสู่ตลาดการแข่งขันทางธุรกิจได้ โดยบริษัทมีความพร้อมทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ กับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศไทยและภูมิภาค

ทั้งนี้ เอ็นเฮลท์ยังสนใจในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อเวชกรรมแบบเจาะจง (Precision Medicine) ที่เป็นศาสตร์ใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคยากๆได้อย่างตรงจุด ซึ่งมีการศึกษาลงลึกไปถึงระดับยีนของผู้ป่วย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา ลดขั้นตอนความซ้ำซ้อน และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวใช้ชีวิตปกติได้เร็วยิ่งขึ้น

ดร. นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า นอกจากการสนับสนุนและพัฒนาเชิงผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 องค์กรยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ ต่อยอดไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมสาธารณสุขไทย เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและประชาชนให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นใจ
 
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมทางด้านสาธารณสุขไทย ในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ทั้งบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและนักธุรกิจ

BACK

Corporate News

27 กันยายน 2562

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC พร้อมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจังหวัดระยอง 

MORE

Corporate News

18 กันยายน 2562

N Health จัด "Genomic Society" ถ่ายทอดความรู้ด้านพันธุกรรม

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health)...

MORE

Corporate News

27 กันยายน 2562

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC

N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC พร้อมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจังหวัดระยอง 

MORE

Corporate News

18 กันยายน 2562

N Health จัด "Genomic Society" ถ่ายทอดความรู้ด้านพันธุกรรม

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health)...

MORE

Corporate News

17 กันยายน 2562

เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา ได้รับรองมาตรฐานการบริหารการจัดการห้องปฏิบัติการ

บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด ผู้ให้บริการตรวจพยาธิวิทยากายภาคครบวงจร ได้รับประกาศณียบ...

MORE