ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา

ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย


 

 

 

 

 

premier full-service pathology laboratory

 

ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาของ เอ็น เฮสท์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคในเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะต่างๆ ที่ได้จากร่างกายผู้ป่วยแบบครบวงจร

 

เราให้บริการ ด้วยเครื่องมือด้านพยาธิวิทยาที่ทันสมัยโดยพยาธิแพทย์ผู้ซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา ด้วยเครื่องมือทางด้านพยาธิวิทยาที่ทันสมัย จึงทำให้ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พยาธิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังพร้อมให้คำปรึกษาร่วมวินิจฉัย และช่วยให้ข้อมูลในการตรวจวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลอย่างสูงสุด

 

 

 

1. พยาธิศัลยกรรม หรือ การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ (Surgical Pathology) 

 

เป็นการวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ตัดออกมาจากร่างกายผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ถูกต้องต่อไป โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนต่างๆ ดังนี้


1. การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยทั่วไป
2. การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจระหว่างผ่าตัด/การวินิจฉัยเร่งด่วน/ Frozen section
3. การตรวจด้วยวิธีพิเศษ เช่น Histochemistry หรือ Immunohistochemistry เป็นต้น

 

ขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ

1. ลงทะเบียนชิ้นเนื้อ ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล  และรหัสผู้ป่วยให้ถูกต้อง
2. ตรวจดูพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่า โดยพยาธิแพทย์ และเลือกตัดบริเวณที่มีรอยโรคหรือที่สงสัยรอยโรคไปตรวจ
3. นำชิ้นเนื้อที่พยาธิแพทย์ตัดเป็นชิ้นเล็กๆใส่ไว้ในตลับพลาสติก ลงในเครื่องมือที่เรียกว่า Tissue Processor แล้วมาใส่ Paraffin
4. นำตลับชิ้นเนื้อที่ผ่านเครื่อง Tissue Processorแล้วมาใส่ Paraffin
5. ตัดชิ้นเนื้อที่ฝังใน paraffin แข็งเป็นชิ้นบางๆ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตัดชิ้นเนื้อเป็นชิ้นบางๆ แล้ว จะนำไปลอยในอ่างน้ำอุ่น (water bath) เพื่อทำให้ paraffin หลอมเหลว แล้วใช้สไลด์แก้วช้อนชิ้นเนื้อแผ่นบางๆ นั้น จากนั้นนำสไลด์ผึ่งให้แห้งและนำไปอบ
6. ย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้อด้วยสี Hematoxylin & Eosin Stain (H&E)
7. หยด mounting media บนสไลด์ที่ย้อมสีเสร็จแล้วปิดด้วย cover slip
8. อ่านวิเคราะห์ผลโดยพยาธิแพทย์
9. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์


2. เซลล์วิทยา (Cytopathology):

นิยมใช้ในการตรวจหาเซลล์มะเร็งที่หลุดออกมาในน้ำคัดหลั่งของร่างกาย ที่รู้จักกันดีและคุ้นเคย คือการตรวจแพพสเมียร์ หามะเร็งปากมดลูก นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจดูเซลล์ที่ได้จากเนื้อเยื่อ สารน้ำ และสารคัดหลั่งในร่างกาย เช่น เลือด เสมหะ สารน้ำในไขสันหลัง (CSF) ซึ่งมักใช้ในการตรวจหาเซลล์มะเร็งที่หลุดออกมาในน้ำคัดหลั่งของร่างกาย วิธีการนี้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากทำได้สะดวก สามารถทำได้ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ไม่ต้องดมยาสลบ ผู้ป่วยมีแผลเพียง รอยเข็มเจาะ เท่านั้น

 

การอ่านวิเคราะห์และรายงานผล
เอ็นเฮลท์ ได้พัฒนาระบบ Digital Pathology เพื่อช่วยให้พยาธิแพทย์อ่านและรายงานผลการวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วโดยมีการจัดเตรียมทั้งภาพถ่ายความละเอียดสูงแสดงพยาธิสภาพของเซลล์หรือตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์ผ่านระบบดิจิตอลเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์

 
    Download Laboratory Services Catalog 

 

 

 ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา

ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

 

 

 

 

 

premier full-service pathology laboratory

 

ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาของ เอ็น เฮสท์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคในเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะต่างๆ ที่ได้จากร่างกายผู้ป่วยแบบครบวงจร

 

เราให้บริการ ด้วยเครื่องมือด้านพยาธิวิทยาที่ทันสมัยโดยพยาธิแพทย์ผู้ซึ่งมีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา ด้วยเครื่องมือทางด้านพยาธิวิทยาที่ทันสมัย จึงทำให้ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พยาธิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังพร้อมให้คำปรึกษาร่วมวินิจฉัย และช่วยให้ข้อมูลในการตรวจวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลอย่างสูงสุด

 

 

 

1. พยาธิศัลยกรรม หรือ การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ (SURGICAL PATHOLOGY) 

 

เป็นการวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ตัดออกมาจากร่างกายผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ถูกต้องต่อไป โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนต่างๆ ดังนี้


1. การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยทั่วไป
2. การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจระหว่างผ่าตัด/การวินิจฉัยเร่งด่วน/ Frozen section
3. การตรวจด้วยวิธีพิเศษ เช่น Histochemistry หรือ Immunohistochemistry เป็นต้น

 

ขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ

1. ลงทะเบียนชิ้นเนื้อ ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล  และรหัสผู้ป่วยให้ถูกต้อง
2. ตรวจดูพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่า โดยพยาธิแพทย์ และเลือกตัดบริเวณที่มีรอยโรคหรือที่สงสัยรอยโรคไปตรวจ
3. นำชิ้นเนื้อที่พยาธิแพทย์ตัดเป็นชิ้นเล็กๆใส่ไว้ในตลับพลาสติก ลงในเครื่องมือที่เรียกว่า Tissue Processor แล้วมาใส่ Paraffin
4. นำตลับชิ้นเนื้อที่ผ่านเครื่อง Tissue Processorแล้วมาใส่ Paraffin
5. ตัดชิ้นเนื้อที่ฝังใน paraffin แข็งเป็นชิ้นบางๆ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตัดชิ้นเนื้อเป็นชิ้นบางๆ แล้ว จะนำไปลอยในอ่างน้ำอุ่น (water bath) เพื่อทำให้ paraffin หลอมเหลว แล้วใช้สไลด์แก้วช้อนชิ้นเนื้อแผ่นบางๆ นั้น จากนั้นนำสไลด์ผึ่งให้แห้งและนำไปอบ
6. ย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้อด้วยสี Hematoxylin & Eosin Stain (H&E)
7. หยด mounting media บนสไลด์ที่ย้อมสีเสร็จแล้วปิดด้วย cover slip
8. อ่านวิเคราะห์ผลโดยพยาธิแพทย์
9. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์


2. เซลล์วิทยา (Cytopathology): 

นิยมใช้ในการตรวจหาเซลล์มะเร็งที่หลุดออกมาในน้ำคัดหลั่งของร่างกาย ที่รู้จักกันดีและคุ้นเคย คือการตรวจแพพสเมียร์ หามะเร็งปากมดลูก นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจดูเซลล์ที่ได้จากเนื้อเยื่อ สารน้ำ และสารคัดหลั่งในร่างกาย เช่น เลือด เสมหะ สารน้ำในไขสันหลัง (CSF) ซึ่งมักใช้ในการตรวจหาเซลล์มะเร็งที่หลุดออกมาในน้ำคัดหลั่งของร่างกาย วิธีการนี้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากทำได้สะดวก สามารถทำได้ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ไม่ต้องดมยาสลบ ผู้ป่วยมีแผลเพียง รอยเข็มเจาะ เท่านั้น

 

การอ่านวิเคราะห์และรายงานผล
เอ็นเฮลท์ ได้พัฒนาระบบ Digital Pathology เพื่อช่วยให้พยาธิแพทย์อ่านและรายงานผลการวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วโดยมีการจัดเตรียมทั้งภาพถ่ายความละเอียดสูงแสดงพยาธิสภาพของเซลล์หรือตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์ผ่านระบบดิจิตอลเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์

 
    Download Laboratory Services Catalog 

 

Health Articles

Health Articles for Medical Professional

(N Test,N Service)

N Test

06 มีนาคม 2561

โรคไต

โรคไต เป็นโรคที่พบได้บ่อยอีกโรคหนึ่ง และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย...

MORE

N Test

04 มกราคม 2561

ไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับ (Fatty liver) คือ ภาวะที่มีไขมันแทรกอยู่ในเซลล์ตับมากเกินปกติ โดยทั่วไปมักเป็นไขมันช...

MORE

N Test

09 พฤศจิกายน 2560

ภูมิแพ้อาหารแฝง

เมื่อพูดถึงการแพ้อาหาร มักนึกถึงอาการคันมีผื่นขึ้นตามตัว หายใจไม่ออก บวมที่ใบหน้า คลื่นไส้ อาเจีย...

MORE