บริหารจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจสุขภาพ

เราเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนในธุรกิจสุขภาพแบบครบวงจร

ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ และบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ

 

 

 

 

บริการการจัดซื้อจัดหา

 

เอ็น เฮลท์ ครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อสำหรับ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ งานก่อสร้าง รวมถึงสินค้า และบริการอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำ ด้วยการจัดหาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-sourcing) และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-procurement) โดยบุคลากรวิชาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ เภสัชกร พยาบาล วิศวกรเครื่องมือแพทย์ นักกฎหมาย และนักจัดซื้อ ที่ผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานงานจัดซื้อจากสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ วุฒิบัตรที่รับรองว่าผู้ที่ได้รับเป็นผู้ที่มีความรู้ และ ความสามารถในการทำงานจัดซื้อระดับหัวหน้าแผนกจัดซื้อ (CPS) และวุฒิบัตรที่รับรองว่าผู้ที่ได้รับเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานจัดซื้อ (CPK) เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน เกิดความโปร่งใสในกระบวนการ และช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกับทั้งภายในและภายนอกประเทศได้

 

 

 

 

 

WareHouse

 

เอ็น เฮลท์ มีคลังสินค้าแบบครบวงจร ที่บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ได้ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดูแลสินค้า (Inventory Cost) ด้วยทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าที่ถนนกรุงเทพกรีฑา ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังทุกจุดทั่วประเทศได้ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าปลายทางได้อย่างทันท่วงที และทำให้ค่าขนส่งที่เป็นต้นทุนที่สำคัญถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกระจายสินค้าอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และปลอดภัย

 

 

 

 

 

บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์

 

เอ็น เฮลท์ เป็นผู้ให้บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการจัดซื้อ จัดหา การควบคุมสินค้าคงเหลือ และกระจาย ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ โดยทีมงานเภสัชกรที่มีประสบการณ์ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเบิก และจ่ายยาให้แก่ผู้มาใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่นเดียวกับมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ระดับสากล

 

 

 

 

 

บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ

 

เอ็น เฮลท์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการดูแลสุขภาพ นำเสนอโลจิสติกส์ภายในและภายนอกโรงพยาบาล และบริหารการปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนเครือข่ายโรงพยาบาลและเครือข่ายเชิงพาณิชย์ ในการออกแบบและบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งให้เหมาะสม

 

เราให้บริการขนส่งและจัดส่ง ยา เวชภัณฑ์ สิ่งส่งตรวจ ผลิตภัณฑ์เลือด และเอกสารของโรงพยาบาล ด้วยแอ็พพลิเคชัน Mobile Transporter © ช่วยให้เราสามารถจัดส่งได้ตรงเวลา สามารถตรวจสอบติดตาม และให้บริการที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

 

 

 

 บริหารจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจสุขภาพ

เราเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนในธุรกิจสุขภาพแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ และบริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ

 

 

 

 

บริการการจัดซื้อจัดหา

 

เอ็น เฮลท์ ครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อสำหรับ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ งานก่อสร้าง รวมถึงสินค้า และบริการอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำ ด้วยการจัดหาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-sourcing) และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-procurement) โดยบุคลากรวิชาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ เภสัชกร พยาบาล วิศวกรเครื่องมือแพทย์ นักกฎหมาย และนักจัดซื้อ ที่ผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานงานจัดซื้อจากสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ วุฒิบัตรที่รับรองว่าผู้ที่ได้รับเป็นผู้ที่มีความรู้ และ ความสามารถในการทำงานจัดซื้อระดับหัวหน้าแผนกจัดซื้อ (CPS) และวุฒิบัตรที่รับรองว่าผู้ที่ได้รับเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานจัดซื้อ (CPK) เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน เกิดความโปร่งใสในกระบวนการ และช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกับทั้งภายในและภายนอกประเทศได้

 

 

 

 

 

WareHouse

 

เอ็น เฮลท์ มีคลังสินค้าแบบครบวงจร ที่บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ได้ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดูแลสินค้า (Inventory Cost) ด้วยทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าที่ถนนกรุงเทพกรีฑา ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังทุกจุดทั่วประเทศได้ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าปลายทางได้อย่างทันท่วงที และทำให้ค่าขนส่งที่เป็นต้นทุนที่สำคัญถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกระจายสินค้าอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และปลอดภัย

 

 

 

 

 

บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์

 

เอ็น เฮลท์ เป็นผู้ให้บริการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการจัดซื้อ จัดหา การควบคุมสินค้าคงเหลือ และกระจาย ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ โดยทีมงานเภสัชกรที่มีประสบการณ์ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเบิก และจ่ายยาให้แก่ผู้มาใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่นเดียวกับมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ระดับสากล

 

 

 

 

 

บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจสุขภาพ

 

เอ็น เฮลท์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการดูแลสุขภาพ นำเสนอโลจิสติกส์ภายในและภายนอกโรงพยาบาล และบริหารการปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนเครือข่ายโรงพยาบาลและเครือข่ายเชิงพาณิชย์ ในการออกแบบและบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งให้เหมาะสม

 

เราให้บริการขนส่งและจัดส่ง ยา เวชภัณฑ์ สิ่งส่งตรวจ ผลิตภัณฑ์เลือด และเอกสารของโรงพยาบาล ด้วยแอ็พพลิเคชัน Mobile Transporter © ช่วยให้เราสามารถจัดส่งได้ตรงเวลา สามารถตรวจสอบติดตาม และให้บริการที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

 

 

 

Health Articles

Health Articles for Medical Professional

(N Test,N Service)

N Test

26 มีนาคม 2561

วัณโรค

วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Mycobacterium Tuberculosis โดยเชื้...

MORE

N Test

12 ธันวาคม 2560

กลูต้าไธโอน

กลูต้าไธโอน เป็นไตรเพปไทด์ที่โมเลกุลประกอบด้วยกลูตาเมต ซีสเทอีน และไกลซีน โดยกลูต้าไธโอนช...

MORE

N Test

09 พฤศจิกายน 2560

ภูมิแพ้อาหารแฝง

เมื่อพูดถึงการแพ้อาหาร มักนึกถึงอาการคันมีผื่นขึ้นตามตัว หายใจไม่ออก บวมที่ใบหน้า คลื่นไส้ อาเจีย...

MORE