Home > About

ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์
และธุรกิจโรงพยาบาลที่คุณไว้วางใจ

เอ็นเฮลท์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2544 ปัจจุบัน เอ็นเฮลท์ เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ ครอบคลุมการให้บริการด้วยกว่า 50 สาขาในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ และ สิงคโปร์

บุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของ เอ็นเฮลท์ เช่น แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และนักโลจิสติกส์ ให้บริการด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย

ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งระบบการทำงานตามมาตรฐานสากลอย่าง คณะกรรมาธิการร่วมระหว่างประเทศ (Joint Commission International: JCI) การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และระบบบริหารคุณภาพระดับสากล (International Organization for Standardization: ISO) ผู้เชี่ยวชาญของ เอ็นเฮลท์ จึงพร้อมให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ซึ่งนอกจากช่วยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยทำให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าในธุรกิจด้านสุขภาพทั้งในและระหว่างประเทศ

OUR VISION

"เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่โรงพยาบาลและองค์กรด้านการดูแลสุขภาพในระดับสากล"

OUR MISSION

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับโรงพยาบาลและองค์กรด้านสุขภาพด้วยบริการห้องปฏิบัติการขั้นสูงนวัตกรรมด้านซัพพลายเชน งานปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพสูง และงานวิศวกรรมชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ "