เงื่อนไขการคืน/เปลี่ยน/ยกเลิกสินค้าและบริการ

1. หากท่านไม่สะดวกมาตามวันนัดหมาย กรุณายกเลิกหรือเลื่อนนัด ภายใน 2วัน ผ่านเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-762 4000 กด 1 

2. หากท่านไม่สามารถมาใช้บริการในวันนัดหมาย และไม่แจ้งล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด 

3. กรณีที่ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ท่านสามารถยกเลิกได้ภายใน 3วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านสั่งซื้อ

4. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจต้องดำเนินการภายในวันที่ท่านทำการสั่งซื้อเท่านั้น 

5. ทางบริษัทฯ จะพิจารณาการขอคืนเงิน เฉพาะกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและไม่สามารถใช้บริการได้เท่านั้น 

6. ทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต 30 วันทำการ การชำระเงินในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เงินสด, การโอนผ่านบัญชีธนาคาร, ฯลฯ: 20 วันทำการ